Design and Evaluation of an Auto-Memoization Processor

Info

Tomoaki Tsumura, Ikuma Suzuki, Yasuki Ikeuchi, Hiroshi Matsuo, Hiroshi Nakashima, Yasuhiko Nakashima : "Design and Evaluation of an Auto-Memoization Processor", Proc. of Parallel and Distributed Computing and Networks (PDCN2007) ,pp245--250 (Feb. 2007) Proceeding